Αυτοδιοίκηση & Τουρισμός

Με την περιοδική στήλη Αυτοδιοίκηση & Τουρισμός το “THE TOURISM REPORT” επιχειρεί να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, τις ευθύνες και  υποχρεώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ιδιαίτερα σημαντική σχέση της με το τουριστικό προϊόν.